Febrero

19/02/2024

Bop nº 035. Edicto. Padrón fiscal da taxa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral, Programa Nadal Lúdico 2023 - P. 01065.

16/02/2024

Bop nº 034. Edicto. Padróns fiscais da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, libre concorrencia e dependencia, período xaneiro 2024 - P. 01022. Bop nº 034. Anuncio. Delegación da competencia para a celebración de matrimonio civil - P. 01037.

15/02/2024

Bop nº 033. Anuncio. Delegación da competencia para celebración de matrimonio civil - P. 00993. Bop nº 033. Anuncio. Aprobación do prezo público da actividade obradoiros musicais na Escola Municipal de Música de Ames - P. 01001. Bop nº 033. Anuncio. Aprobación definitiva da ordenanza reguladora das prestacións patrimoniais de carácter público non tributario dos servizos municipais do ciclo integral da auga do Concello de Ames. Expte. GD: 5679/2023 - P. 01020.

12/02/2024

Bop nº 031. Anuncio. Relación de aspirante aprobado proposto polo tribunal no proceso selectivo dunha praza de axudante-preparador/a deportivo/a (estabilización). Decreto nº 432/2024 - P. 00988.

09/02/2024

Bop nº 030. Edicto. Listas cobratorias do prezo público pola prestación do servizo da escola infantil O Bosque e da escola infantil A Madalena, período febreiro 2024 - P. 00880. Bop nº 030. Edicto. Listas cobratorias do prezo público pola prestación do servizo da EMMA, Instrumento e Linguaxe Musical e Música e Movemento, período xaneiro 2024 - P. 00882.

05/02/2024

Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo na praza de oficial (obras e servizos básicos) (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 280/2024 - P. 00774. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo na praza de oficial (obras e servizos básicos) reserva para persoas con discapacidade (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 281/2024 - P. 00775. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo na praza de persoal de cociña (escolas infantís) (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 285/2024 - P. 00776. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo na praza de persoal de servizos xerais (escolas infantís) (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 286/2024 - P. 00777. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo na praza de persoal de peón de alumeado público (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 288/2024 - P. 00778. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo de tres prazas de peón (obras e servizos básicos) (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 290/2024 - P. 00780. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo de dúas prazas de peón de limpeza viaria (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 318/2024 - P. 00781. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo dunha praza de peón de limpeza viaria, reservada para persoas con discapacidade (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 294/2024 - P. 00782. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo de dúas prazas de peón de garda ambiental (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 295/2024 - P. 00783. Bop nº 026. Anuncio. Asunto: declaración de persoal laboral fixo nas prazas de conserxe (deportes) (D.A.6ª) (estabilización). Decreto 99/2024 - P. 00785. Bop nº 026. Anuncio. Declaración de persoal laboral fixo dunha persoa na praza de persoal de servizos xerais (servizo de actividades complementarias) xornada completa, (D.A.6ª, estabilización). Decreto 283/2024 - P. 00786. Bop nº 026. Anuncio. Nomeamento de persoal funcionario de carreira nunha praza de auxiliar administrativo (estabilización). Decreto 298/2024 - P. 00787