Mayo

26/05/2023

Bop nº 099. Anuncio. Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de funcionario/a de carreira, auxiliar administrativo/a, en execución da oferta de emprego público de 2023 - P. 04067.

24/05/2023

Bop nº 097. Edicto. Padrón fiscal da taxa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral, Programa Primavera Lúdica 2023 - P. 04016.

23/05/2023

Bop nº 096. Anuncio. Aprobación inicial da modificación do anexo II de Tarifas da Ordenanza reguladora do servizo de taxi do Concello de Ames, Expte. GD 13183/2022 - P. 03963.

18/05/2023

Bop nº 093. Edicto. Padróns fiscais da taxa pola prestación de servizos complementarios educativos e de conciliación da vida familiar e laboral, servizo de comedor e programas Bos días e tardes divertidas. Mes de abril 2023 - P. 03824.

16/05/2023

Bop nº 092. Anuncio. Modificación das bases de execución número 50 do orzamento 2023 - P. 03750. Bop nº 092. Anuncio. Aprobación das bases e da convocatoria do III Concurso Canta con Ames 2023, do Concello de Ames, Expte. GD 5667/2023 - P. 03782. Bop nº 092. Anuncio. Aprobación inicial suplemento de crédito 1/2023 - P. 03814. Bop nº 092. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Asesoría Psicolóxica de Servizos Sociais, Decreto n.º 1471/2023 - P. 03895. Bop nº 092. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Técnico/a de Normalización Lingüística, Decreto n.º 1470/2023 - P. 03899. Bop nº 092. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Técnico/a Local de Emprego, Decreto nº 1469/2023 - P. 03903. Bop nº 092. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Mediador/a Social Intercultural, Decreto nº 1467/2023,- P. 03907. Bop nº 092. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 8ª) dunha praza de Técnico/a de Educación, Decreto nº 1468/2023 - P.03908.

12/05/2023

Bop nº 090. Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas destinadas a promover los festejos populares celebrados en el Ayuntamiento de Ames en el ejercicio 2023, BDNS (Identif.): 693295 - P. 03666. Bop nº 090. Convocatoria de subvenciones y ayudas públicas para la promoción de actividades llevadas a cabo por asociaciones culturales del Ayuntamiento de Ames en el ejercicio 2023, BDNS (Identif.): 693288 - P. 03667. Bop nº 090. Edicto. Padróns fiscais da taxa pola prestación do servizo de axuda no fogar, modalidades libre concorrencia e dependencia, período abril 2023 - P. 03688.

11/05/2023

Bop nº 089. Anuncio. Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de funcionario/a de carreira, arquitecto/a técnico/a, en execución da oferta de emprego público de 2022 - P. 03634. Bop nº 089. Anuncio. Convocatoria do proceso selectivo para a cobertura dunha praza de oficial de obras e servizos básicos, en execución da oferta de emprego público de 2023 - P. 03635. Bop nº 089. Anuncio. Lista provisional admitidos e excluídos proceso selectivo contratación laboral temporal de dous peóns para o departamento de obras e servizos básicos do Concello de Ames PEL, Decreto 1361/2023 - P. 03637. Bop nº 089. Anuncio. Lista provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo para a contratación laboral temporal de dous peóns para o Departamento de Medio ambiente do Concello de Ames PEL, Decreto 1365/2023 - P. 03638.

10/05/2023

Bop nº 088. Anuncio. Aprobación inicial do texto refundido do Regulamento da rede municipal de comedores escolares, bos días cole e tardes divertidas do Concello de Ames, Expte. GD 4028/2023. - P. 03528. Bop nº 088. Edicto. Listas cobratorias do prezo público pola prestación do servizo das escolas infantís A Madalena e O Bosque, período maio 2023 - P. 03576.

09/05/2023

Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) de catro prazas de Persoal de Servizos Xerais (servizo de actividades complementarias) (media xornada), Decreto nº 1391/2023 - P. 03597. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) de dezaseis prazas de Persoal de Servizos Xerais (servizo de actividades complementarias), Decreto nº 1390/2023 - P. 03598. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) de dúas prazas de Persoal de Cociña (servizo de actividades complementarias), Decreto nº 1389/2023 - P. 03599. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Tractorista, Decreto nº 1388/2023 - P. 03600. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Profesor/a de Piano, Decreto nº 1387/2023 - P. 03601. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Profesor/a de Canto Moderno, Decreto nº 1386/2023 - P. 03602. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Profesor/a de Guitarra, Decreto nº 1384/2023 - P. 03603. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluidos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Profesor/a de Linguaxe Musical, Decreto nº 1383/2023 - P. 03604. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluídos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Profesor/a de Violín, Decreto nº 1382/2023 - P. 03605. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluídos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Profesor/a de percusión/batería, Decreto nº 1394/2023 - P. 03606. Bop nº 087. Anuncio. Lista definitiva de admitidos e excluídos, nomeamento e constitución do Tribunal de proceso selectivo de estabilización por concurso (D.A. 6ª) dunha praza de Profesor/a de música e movemento, Decreto nº 1380/2023 - P. 03607. Bop nº 087. Anuncio. Aprobación definitiva da transferencia de crédito 3/2023 - P. 03636.

08/05/2023

Bop nº 086. Edicto. Listas cobratorias do prezo público pola prestación dos servizos da EMMA: Instrumento e linguaxe musical e Música e movemento. Período abril 2023 - P. 03482.